Ceník služeb zelená dotace

Za vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám účtujeme ceny dle našeho Ceníku – rozklad cen služeb. Nejsme plátci DPH, tedy ceny jsou konečné.

Náklady spojené s vyřízením dotace jsou v plné míře způsobilý výdaj, jež je podporován samostatnou dotací ve výši 10% způsobilých výdajů na investici do energetických opatření, maximálně však 25 000 Kč.

V těchto výdajích jsou zahrnuty náklady na projekt, vyřízení dotace, posudek a odborný dohled.

Máme 100% úspěšnost v čerpání dotací z programu Nová zelená úsporám. Umíme získat dotace až dva roky zpětně.

Pokud se nám nepodaří úspěšně vyřídit dotaci z důvodů stojících na naší straně, zavazujeme se Vám vrátit převzatou zálohu do 3 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dovíme.

Administrace žádosti část A

Pro oblast A0+A1, A2
Vstupní inženýring, ověření PD – zaměření objektu 3.500 Kč
Projekt pro program NZU (A0,1 , A2) standardní rekonstrukce 34.500 Kč
Digitalizace stávajícího stavu objektu (v případě absence projektu v digitální podobě PDF a DWG) 5.500 Kč
Návrh energetických opatření
Energetický posudek NZU (A0,1, A2) 19.500 Kč
PENB stávajícího stavu a po navržených opatřeních
Výpočty prostupů a skladem jednotlivých konstrukcí
Administrace žádosti (část A) a inženýring 8.500 Kč
Elektronické podání žádosti včetně všech povinných příloh
Zpracování příslušných formulářů (plná moc, prohlášení spoluvlastníků, žádost na SFŽP)
Zpracování a vyplnění krycích listů včetně příloh
Zajištění vyjádření nebo stanoviska stavebního úřadu ke stavebnímu záměru (energetickým opatřením)
Cena může být tvořena na základě dohody se zákazníkem (žadatelem) individuálně, podle jeho zadání a typu projektu.
Pro oblast A3, C (včetně rekuperace)
Projekt pro oblast A3 a C 10.000 Kč
Schéma rekuperačního systému včetně.technického popisu technologie a výpočtů
Posudek pro oblast A3 a C 7.500 Kč
Výpočet bilance solárních nebo fotovoltaických systémů
Výpočty tepelných ztrát a výkony navržených technologií
Krycí list C včetně příloh
Bilance solárního systému

Dotace na projekt a posudek pro oblast A (A.0, A.1, A.2) je až 20.000,-Kč nebo maximálně 10% z investičních způsobilých výdajů, pro oblast A.3 (vč. oblasti C a rekuperace) je dotace na odborné posudky až 30.000,- Kč (nebo tzv. blower door test).

Administrace žádosti část B

Pro oblast A0+A1, A2
Závěrečná zpráva odborného dohledu 10.000 Kč
Včetně základních listů výrobků a ověření SVT kódů, fotodokumentace realizace
Zajištění aktualizace krycích listů včetně příloh od 2.500 Kč
Zajištění autorizovaného dohledu - potvrzení správnosti provedení opatření 5.000 Kč
Zajištění kontroly správností dokladovosti k doložení realizace 5.000 Kč
Včetně určení způsobilých a nezpůsobilých výdajů a jejich rozdělení
Zajištění správného vyplnění formuláře doložení dokladů k realizaci 2.500 Kč
Včetně podání na SFŽP  se všemi úplnými a správnými přílohami
Komunikace a doplnění dokladovosti 5.000 Kč
Dle výzev a požadavků administrátora žádosti (SFŽP) až do úplného schválení
a čerpání podpory

Konečná cena za administraci B se může lišit podle dokladové náročnosti, typu dotace a výše získané dotace.
Dotace na administraci část B (závěrečná zpráva odborného dohledu) je: 5.000 Kč 

V případě změn oproti schválené žádosti (na SFŽP), přepočtu posudku nebo jiných nadstandardních úkonů je cena administrace B stanována individuálně a po dohodě se zákazníkem (žadatelem).

 

na začátek stránky